Greek Isaiah in a Year, Weeks 33 and 34 (Isa 41:1-42:21)

Prophet Isaiah

This week and next week in Greek Isaiah in a Year will cover Isaiah 41:1-42:21. Here are the readings for each day:

07/15/13   Isa 41:1–5
07/16/13   Isa 41:6–10
07/17/13   Isa 41:11–15
07/18/13   Isa 41:16–20
07/19/13   Isa 41:21–24

07/22/13   Isa 41:25–29
07/23/13   Isa 42:1–4
07/24/13   Isa 42:5–9
07/25/13   Isa 42:10–17
07/26/13   Isa 42:18–21

Below is the text from R.R. Ottley’s Book of Isaiah According to the Septuagint, first in Greek, then with his English translation. Ottley is also here in Logos (reviewed here) and here as a free, downloadable pdf in the public domain. The full reading plan for our group is here (pdf).

See here for more resources and links to texts for Greek Isaiah.

41 1 Ἐγκαινίζεσθε πρὸς μέ, νῆσοι, οἱ γὰρ ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν· ἐγγισάτωσαν καὶ λαλησάτωσαν ἅμα, τότε κρίσεις ἀναγγειλάτωσαν. 2 τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην, ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ, πορεύσεται· δώσει ἐναντίον ἐθνῶν, καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει· καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν, καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα αὐτῶν· 3 καὶ διώξεται αὐτούς, καὶ διελεύσεται ἐν εἰρήνῃ ἡ ὁδὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 4 τίς ἐνήργησεν καὶ ἐποίησεν ταῦτα; ἐκάλεσεν αὐτὴν ὁ καλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς· ἐγὼ θεὸς πρῶτος, καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι. 5 εἴδοσαν ἔθνη καὶ ἐφοβήθησαν, τὰ ἄκρα τῆς γῆς ἤγγισαν καὶ ἤλθοσαν ἅμα, 6 κρίνων ἕκαστος τῷ πλησίον καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηθῆσαι, καὶ ἐρεῖ 7 Ἴσχυσεν ἀνὴρ τέκτων, καὶ χαλκεὺς τύπτων σφύρῃ, ἅμα ἐλαύνων· τότε μὲν ἐρεῖ Σύμβλημα καλόν ἐστιν, ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις· θήσουσιν αὐτὰ καὶ οὐ κινηθήσονται. 8 Σὺ δέ, Ἰσραήλ, παῖς μου Ἰακὼβ ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα Ἀβραὰμ ὃν ἠγάπησα· 9 οὗ ἀντελαβόμην ἀπʼ ἄκρων τῆς γῆς, καὶ ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς ἐκάλεσά σε καὶ εἶπά σοι Παῖς μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε. 10 μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε, καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου. 11 ἰδοὺ αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοί σοι, ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες, καὶ ἀπολοῦνται πάντες οἱ ἀντίδικοί σου. 12 ζητήσεις αὐτούς, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς τοὺς ἀνθρώπους οἱ παροινήσουσιν εἰς σέ· ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες, καὶ οὐκ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές σε. 13 ὅτι ἐγὼ ὁ θεὸς ὁ κρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, ὁ λέγων σοι Μὴ φοβοῦ, 14 Ἰακώβ, ὀλιγοστὸς Ἰσραήλ· ἐγὼ ἐβοήθησά σοι, λέγει ὁ θεὸς ὁ λυτρούμενός σε Ἰσραήλ. 15 ἰδοὺ ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς ἁμάξης ἀλοῶντας καινοὺς πριστοειδεῖς, καὶ ἀλοήσεις ὄρη, καὶ λεπτυνεῖς βουνούς, καὶ ὡς χοῦν θήσεις, 16 καὶ λικμήσεις, καὶ ἄνεμος λήμψεται αὐτούς, καὶ καταιγὶς διασπερεῖ αὐτούς. σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ ἐν τοῖς ἁγίοις Ἰσραήλ, 17 καὶ ἀγαλλιάσονται οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἐνδεεῖς. ζητήσουσιν γὰρ ὕδωρ καὶ οὐκ ἔσται, ἡ γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη· ἐγὼ Κύριος ὁ θεός, ἐγὼ ἐπακούσομαι ὁ θεὸς Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς, 18 ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων ποταμοὺς καὶ ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς, ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη, καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς, 19 θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γῆν κέδρον καὶ πύξον, καὶ μυρσίνην καὶ κυπάρισσον καὶ λεύκην· 20 ἵνα ἴδωσιν καὶ γνῶσιν καὶ ἐννοηθῶσιν καὶ ἐπιστῶνται ἅμα ὅτι χεὶρ Κυρίου ἐποίησεν ταῦτα πάντα, καὶ ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραὴλ κατέδειξεν. 21 Ἐγγίζει ἡ κρίσις ὑμῶν, λέγει Κύριος ὁ θεός· ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν, λέγει ὁ βασιλεὺς Ἰακώβ. 22 ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν ἃ συμβήσεται, ἢ τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε, καὶ ἐπιστήσομεν τὸν νοῦν, καὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα εἴπατε ἡμῖν. 23 ἀναγγείλατε τὰ ἐπερχόμενα ἐπʼ ἐσχάτου, καὶ γνωσόμεθα ὅτι θεοί ἐστε. εὖ ποιήσατε καὶ κακώσατε, καὶ θαυμασόμεθα, 24 ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς, καὶ πόθεν ἡ ἐργασία ὑμῶν; ἐκ γῆς· βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς. 25 ἐγὼ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βορρᾶ καὶ τὸν ἀπʼ ἡλίου ἀνατολῶν, κληθήσονται τῷ ὀνόματί μου· ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες, καὶ ὡς πηλὸς κεραμέως, καὶ ὡς κεραμεὺς καταπατῶν τὸν πηλόν, οὕτως καταπατηθήσεσθε. 26 τίς γὰρ ἀναγγελεῖ τὰ ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν, καὶ τὰ ἔμπροσθεν, καὶ ἐροῦμεν ὅτι ἀληθῆ ἐστιν; οὐκ ἔστιν ὁ προλέγων, οὐδʼ ἀκούων τοὺς λόγους ὑμῶν. 27 ἀρχὴν Σιὼν δώσω, καὶ Ἰερουσαλὴμ παρακαλέσω ἐν ὁδῷ. 28 ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἰδοὺ οὐθείς, ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἦν ὁ ἀναγγέλλων· καὶ ἐὰν ἐρωτήσω αὐτοὺς πόθεν ἐστέ, οὐ μὴ ἀποκριθῶσίν μοι. 29 εἰσὶν γὰρ οἱ ποιοῦντες ὑμᾶς, καὶ μάτην οἱ πλανῶντες ὑμᾶς.

42 1 Ἰακὼβ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ἰσραὴλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπʼ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει· 2 οὐ κράξεται οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦ. 3 κάλαμον συντεθλασμένον οὐ συντρίψει, καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν. 4 ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 5 οὕτως λέγει Κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν, ὁ στερεώσας τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ δοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπʼ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν. 6 ἐγὼ Κύριος ὁ θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, 7 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει. 8 ἐγὼ Κύριος ὁ θεός, τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα, τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω, οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς. 9 τὰ ἀπʼ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν, καὶ καινὰ ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν. 10 Ὑμνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινόν· ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπʼ ἄκρου τῆς γῆς, οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πλέοντες αὐτήν, αἱ νῆσοι καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτάς. 11 εὐφράνθητι, ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις καὶ οἱ κατοικοῦντες Κηδάρ. εὐφρανθήσονται οἱ κατοικοῦντες πέτραν, ἐπʼ ἄκρων τῶν ὀρέων 12 δώσουσιν τῷ θεῷ δόξαν, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσιν. 13 Κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται καὶ συντρίψει πόλεμον, ἐπεγερεῖ ζῆλον καὶ βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύος. 14 ἐσιώπησα, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι; ἐκαρτέρησα ὡς ἡ τίκτουσα, ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα. 15 καὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους, καὶ ἕλη ξηρανῶ. 16 καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ ᾗ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ τρίβους οὓς οὐκ ᾔδεισαν πατῆσαι ποιήσω αὐτούς· ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς, καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν. ταῦτα τὰ ῥήματα ἃ ποιήσω, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς· 17 αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω. αἰσχύνθητε αἰσχύνην, οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς, οἱ λέγοντες τοῖς χωνευτοῖς Ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶν. 18 Οἱ κωφοί, ἀκούσατε, καὶ οἱ τυφλοί, ἀναβλέψατε ἰδεῖν. 19 καὶ τίς τυφλὸς ἀλλʼ ἢ οἱ παῖδές μου, καὶ κωφοὶ ἀλλʼ ἢ οἱ κυριεύοντες αὐτῶν; καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ. 20 ἴδετε πλεονάκις, καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε· ἠνοιγμένα τὰ ὦτα, καὶ οὐκ ἠκούσατε. 21 Κύριος ὁ θεὸς ἐβουλεύσατο ἵνα δικαιωθῇ καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν.

41 1 Be made new toward me, ye islands: for the rulers shall renew their strength: let them draw near, and let them speak together, then let them proclaim judgments.

2 Who roused up righteousness from the rising of the sun, called it to his feet, it shall go forth? he shall set it before nations, and shall astonish kings; and he shall lay their swords upon the earth, and their bows as brushwood that is cast forth.

3 And he shall pursue them, and the way of his feet shall pass over in peace.

4 Who hath wrought and done these things? he called it, that called it from the beginning of generations; I, even God, am the first, and unto the times to come, I am.

5 The nations saw, and were afraid, the ends of the earth drew near, and came together,

6 Deciding everyone to help his neighbour and his brother, and he shall say,

7 The craftsman is strong, and the smith smiting with a hammer, beating withal; then will he say, The joining is good, they have made them strong with nails; they will set them in place, and they shall not be moved.

8 But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham whom I loved:

9 On whom I took hold from the ends of the earth, and called thee from the watch towers thereof, and said to thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not forsaken thee.

10 Fear not, for I am with thee; be not dismayed, for I am thy God that strengtheneth thee; and I have helped thee, and have saved thee from falling by my just right hand.

11 Behold, all they that resist thee shall be ashamed and turned backward; for they shall be as though they were not, and all thy adversaries shall perish.

12 Thou shalt seek them, and shalt not find the men who shall evil intreat thee; for they shall be as though they were not, and they that war against thee shall cease to be.

13 For I am God, that hold fast thy right hand, that say to thee, Fear not,

14 O Jacob, thou little Israel; I have helped thee, saith the God that ransometh thee, Israel.

15 Behold, I make thee as wheels of a cart, that thresh out; new, with teeth like a saw; and thou shalt thresh the mountains, and beat small the hills, and shalt make them as dust.

16 And thou shalt winnow them, and a wind shall take them, and a tempest shall scatter them. But thou shalt rejoice among the holy things of Israel.

17 And the poor and the needy shall triumph. For they shall seek water, and there shall be none; their tongue is dried up with thirst. I the Lord God, I the God of Israel will hear, and will not forsake them.

18 But I will open rivers upon the mountains, and fountains in the midst of the plains; I will make the wilderness into pools, and the thirsty land into watercourses.

19 I will plant in the waterless land cedar and box, and myrtle and cypress, and white poplar;

20 That they may see, and learn, and understand, and know together that the hand of the Lord hath done all this, and the Holy One of Israel hath shown it forth.

21 Your judgment draweth near, saith the Lord God; your counsels have drawn near, saith the King of Jacob.

22 Let them draw near, and declare unto you what shall come to pass; or tell ye of the former things, what they were, and we will apply our thoughts, and perceive what the last things be: and tell us the things that are coming.

23 Declare the things that are coming at the last, and we shall perceive that ye are gods: do good, and do evil, and we will wonder.

24 For whence are ye, and whence is your working? from the earth. As an abomination have they chosen you.

25 I have raised up him from the north, and him from the rising of the sun; they shall be called by my name; let rulers come, and like clay of a potter, and like a potter treading clay, so shall ye be trodden down.

26 For who shall proclaim the things from the beginning, that we may learn them? or the former things, and we shall say that they are true? there is none that foretelleth, nor any that heareth your words.

27 I will give rule to Zion, and will comfort Jerusalem in the way.

28 For from the nations, behold, no man; and from among their idols there was none that declared aught, and if I ask of them, Whence are ye? they will not answer me.

29 For they are those that make you, and vain are they that lead you astray.

42 1 Jacob is my servant, on him will I take hold; Israel is my chosen, my soul hath received him; I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment for the nations.

2 He shall not cry out, nor send forth his voice, nor shall his voice be heard without.

3 A bruised reed shall he not crush, and smoking flax shall he not quench, but shall bring forth judgment unto truth.

4 He shall shine out, and shall not be shattered, until he have set judgment upon the earth; and in his name shall nations hope.

5 Thus saith the Lord, the God who made the heaven and fixed it, who established the earth and the things therein, and gave breath to the people upon it, and spirit to them that tread thereon,

6 I the Lord God have called thee in righteousness, and will hold fast thine hand, and will strengthen thee, and have given thee for a covenant of a race, for a light of nations.

7 To open blind men’s eyes, to lead out from bonds them that are bound, and men that sit in darkness out of a prison house.

8 I am the Lord God: this is my name; my glory will I not give to another, nor my excellences to the graven images.

9 The things from of old, behold, they are come; and new things do I proclaim, and before they sprang up they were made plain to you.

10 Sing unto the Lord a new song; it is his dominion; glorify his name at the end of the earth, ye that go down unto the sea and sail upon it: the isles, and the inhabitants thereof.

11 Be glad, O wilderness and the villages thereof; ye lodges, and the inhabitants of Kedar. They that dwell in a rock shall be glad, upon the tops of the mountains.

12 They shall give glory to God, they shall proclaim his excellences in the isles.

13 The Lord, the God of powers, shall come forth, and shall break war in pieces: he shall stir up jealousy, and shall shout against his enemies with might.

14 I have been silent: shall I be silent even for ever, and hold my peace? I endured, as she that travaileth; I will amaze, and I will dry up together.

15 And I will turn rivers into islands, and will dry up pools.

16 And I will lead blind men by a way that they had not learnt, and will make them to tread paths which they knew not; I will make their darkness into light, and the crooked things into a straight path; these are the things which I will do, and will not forsake them.

17 But they turned away backward. Be utterly ashamed, ye hat trust in the graven images; that say to the molten images, Ye are our gods.

18 Hear, ye deaf; and look up, ye blind, and see.

19 And who is blind, but my servants? and deaf, but they that are lords over them? and the slaves of God are blinded.

20 Full oft have ye seen, and taken not heed; your ears are opened, and ye heard not.

21 The Lord God took counsel, that he might be justified, and might magnify praise.

One thought on “Greek Isaiah in a Year, Weeks 33 and 34 (Isa 41:1-42:21)

 1. Typos in the Logos edition of Ottley:
  41:15 κιὰ should be καὶ
  41:18 ὑπδραγωγοῖς should be ὑδραγωγοῖς
  42:5 γῆς should be γῆν

  Variants against Ottley (B=Swete; S=Penner; R=Rahlfs; Z=Ziegler)
  41:1 κρίσεις] κρίσιν
  41:2 πορεύσεται] καὶ πορεύσεται
  41:3 καὶ διελεύσεται] διελεύσεται B
  41:4 ἀρχῆς] ἀρχαίων S
  41:5 ἤλθοσαν] ἦλθον B
  41:6 καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηθῆσαι] βοηθῆσαι καὶ τῷ ἀδελφῷ B
  41:7 σφύρῃ] σφύρᾳ S
  τότε] ποτὲ
  ἰσχύρωσαν] ἰσχύρωσεν B
  41:10 εἰμι ὁ] ὁ S
  σου ὁ ἐνισχύσας] ἐνισχύσα S
  41:13 θεός ] θεός σου B R Z
  41:14 σε] omit B
  41:15 ἀλοῶντας] omit S
  πριστοειδεῖς] πριστηροειδεῖς
  χοῦν] χνοῦν
  41:16 αὐτούς] αὐτοῖς S
  41:17 R puts καὶ ἀγαλλιάσονται with 41:16
  ἐγὼ] omit B
  41:18 ἕλη ] ἕλη ὑδάτων B S
  41:19 κέδρον] κέδρων S
  καὶ μυρσίνην] μυρσίνην B S
  41:20
  πάντα] omit B S Z
  41:22 πρότερα] πρότερον B
  ἐπιστήσομεν] ἐπιστήσατε S
  41:23 ἀναγγείλατε] ἀναγγείλατε ἡμῖν B S R
  θαυμασόμεθα] θαυμασόμεθα καὶ ὀψόμεθα ἅμα•
  41:25 καταπατηθήσεσθε] καταπατηθήσεται S
  41:26 οὐδʼ] οὐδὲ ὁ
  ἀκούων τοὺς] ἀκούων τοὺς B S R
  τοὺς λόγους ὑμῶν] ὑμῶν τοὺς λόγους B S R
  41:27 ἐν ὁδῷ] omit B; εἰς ὁδόν S R Z
  41:28 οὐθείς] οὐδείς καὶ
  αὐτῶν] ἄτων S
  41:29 εἰσὶν] οὐθὲν Z
  πλανῶντες] πλάσσοντες Z
  42:2 κράξεται] κεκράξεται
  42:3 συντεθλασμένον] τεθλασμένον
  42:4 θραυσθήσεται] σβεσθήσεται S
  ὀνόματι] νόμῳ Z
  42:5 γῆς should be γῆν
  δοὺς] διδοὺς
  42:6 καὶ ἔδωκά] ἔδωκά S Z
  εἰς διαθήκην] εἰς δικαιοσύνην εἰς διαθήκην S
  γένους ] γένους μου S
  εἰς φῶς ἐθνῶν] omit B
  42:8 τὸ]omit S
  42:9 ἐγὼ] ἃ ἐγὼ
  ἀναγγελῶ] ποιῶ ἀναγγελῶ S; ἀναγγέλλω B
  ἀνατεῖλαι] ἀναγγεῖλαι B S
  42:10 κυρίῳ] θεῷ S
  δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ] omit S
  ἐπʼ] ἀπʼ
  42:11 ἐπʼ] ἀπʼ B R Z
  ἄκρων] ἄκρου B
  ὀρέων ] ὀρέων βοήσουσιν
  42:14 σιωπήσομαι] σιωπήσωμαι S
  ἐκαρτέρησα ὡς ἡ τίκτουσα ] ὡς ἡ τίκτουσα ἐκαρτέρησα B
  42:15 καὶ θήσω] ἐρημώσω ὄρη καὶ βουνούς, καὶ πάντα χόρτον αὐτῶν ξηρανῶ καὶ θήσω B
  42:16 οὓς] ἃς B
  ποιήσω αὐτούς ποιήσω αὐτοῖς] ποιήσω αὐτοῖς S
  εἰς εὐθεῖαν] εὐθεῖαν B
  ἃ] omit S
  42:17 ἡμῶν] ὑμῶν S
  42:19 ἢ (both times)] omit S
  42:20 ἴδετε] εἴδε S
  καὶ οὐκ ἠκούσατε] καὶ ἠκούσατε S
  42:21 ἐβουλεύσατο] ἐβούλετο
  αἴνεσιν] R includes καὶ εἶδον in 42:21

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s