Greek Isaiah in a Year, Week 6=Isaiah 7:1-25

isaiah

This week in Greek Isaiah in a Year we get to the famous and sometimes contested Isaiah 7:14. Here it is in Ottley’s Greek text, including his English translation:

διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ·

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Immanuel.

Last week I hosted the Biblical Studies Carnival for December 2012. Here’s an excerpt of posts I linked to from December about Isaiah 7:14. There were even more than what I highlighted:

December saw a plethora of posts about παρθένος/עלמה in Isaiah 7:14, and Matthew’s use of that verse. Here is T.M. Law, saying that Greek Isaiah’s use of παρθένος for עלמה is not without precedent in the LXX (“The Greek translator of Isaiah used a perfectly acceptable rendering for עלמה.”). Here’s the Jesus Creed on the virgin birth. Krista Dalton notes, “[T]he author of Matthew is not saying that Isaiah was envisioning the birth of Jesus.” Kevin Brown of Diglotting posts here about it. And, looking at hermeneutics more generally, Brian LePort suggested three paradigms to use in studying the virgin birth.

So for this Week 6 of Greek Isaiah in a Year, we cover one chapter in its entirety, chapter 7. I’m looking forward to what I’m sure will be lively discussion on Wednesday at our Facebook group. Below is the schedule and text for Monday through Friday, using again the text from R.R. Ottley’s Book of Isaiah According to the Septuagint. (As always, Ottley is here on Amazon, here in Logos, and here as a free, downloadable pdf in the public domain.) The full reading plan for our group is here (pdf).

Monday, January 7: Isa 7:1-4

7 Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀχὰζ τοῦ Ἰωαθὰμ τοῦ υἱοῦ Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα ἀνέβη Ῥαασσὼν βασιλεὺς Ἀρὰμ καὶ Φάκεε υἱὸς Ῥομελίου βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἰερουσαλὴμ πολεμῆσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν. καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυεὶδ λέγοντες Συνεφώνησεν Ἀρὰμ πρὸς τὸν Ἐφράιμ· καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὅταν ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ. Καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Ἠσαίαν Ἔξελθε εἰς συνάντησιν Ἀχὰζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς Ἰασσοὺβ ὁ <υἱός> σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως. καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.

Tuesday, January 8: Isa 7:5-9

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀρὰμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥομελίου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ, λέγοντες Ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρέψωμεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, καὶ βασιλεύσομεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν Ταβεήλ· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ Οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται. ἀλλʼ ἡ κεφαλὴ Ἀρὰμ Δαμασκός, καὶ ἡ κεφαλὴ Δαμασκοῦ Ῥασείν· ἀλλʼ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία Ἐφράιμ ἀπὸ λαοῦ. καὶ ἡ κεφαλὴ Ἐφράιμ Σομορών, καὶ ἡ κεφαλὴ Σομορὼν υἱὸς τοῦ Ῥομελίου· καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε.

Wednesday, January 9: Isa 7:10-14

10 Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ Ἀχὰζ λέγων 11 Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. 12 καὶ εἶπεν Ἀχάζ Οὐ μὴ αἰτήσω, οὐδʼ οὐ μὴ πειράσω Κύριον. 13 καὶ εἶπεν Ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυείδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις, καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ·

Thursday, January 10: Isa 7:15-19

15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν προελέσθαι πονηρά, ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν· 16 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸν παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ ἣν σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. 17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Ἐφράιμ ἀπὸ Ἰούδα, τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων. 18 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ Κύριος μυίαις, ὃ κυριεύει μέρους ποταμοῦ Αἰγύπτου, καὶ τῇ μελίσσῃ ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Ἀσσυρίων· 19 καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς φάραγξιν τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ ἐπὶ πᾶσαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ.

Friday, January 11: Isa 7:20-25

20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει Κύριος τῷ ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ ὅ ἐστιν πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων, τὴν κεφαλήν, καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν, καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ. 21 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοῶν καὶ δύο πρόβατα· 22 καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα, βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πᾶς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς τόπος οὗ ἐὰν ὦσιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων, εἰς χέρσον ἔσονται καὶ ἄκανθαν· 24 μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκεῖ, ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα ἡ γῆ· 25 καὶ πᾶν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριαθήσεται· καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐκεῖ φόβος· ἔσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς βόσκημα προβάτου καὶ εἰς καταπάτημα βοός.

See here for more resources and links to texts for Greek Isaiah. Here are previous weeks’ readings: Week 1 / Week 2 / Week 3 / Week 4 / Week 5

And here are the Week 6 readings above, but in pdf form.

7 thoughts on “Greek Isaiah in a Year, Week 6=Isaiah 7:1-25

 1. Variants against Ottley (A): B=Swete; S=Penner; R=Rahlfs; Z=Ziegler
  7:1 Ῥαασσὼν] Ῥασεὶν B
  Ῥομελίου] Ῥομελιὰ B S
  7:2 λέγοντες] λέγων B S
  ὅταν ὃν τρόπον] ὃν τρόπον B S ὃν τρόπον ὅταν R Z
  7:3 τοῦ ἀγροῦ] ἀγροῦ B S
  7:5 βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ] βουλὴν πονηράν B; περὶ σοῦ βουλὴν πονηρὰν S
  λέγοντες] omit B
  7:6 σουλλαλήσαντες typo in Logos edition] συλλαλήσαντες
  ἀποστρέψωμεν] ἀποστρέψομεν B S R
  αὐτοῖς] αὐτῆς
  7:7 ἐμμείνῃ] μείνῃ B
  ἡ βουλὴ αὕτη] αὕτη ἡ βουλὴ S
  7:8 καὶ ἡ κεφαλὴ Δαμασκοῦ Ῥασείν] omit S R Z
  7:11 θεοῦ] τοῦ θεοῦ S
  7:12 οὐδʼ οὐ] οὐδὲ B
  7:14 ἕξει] λήμψεται B
  καλέσεις] καλέσει S
  7:15 προελέσθαι] ἢ προελέσθαι
  ἐκλέξεται] ἐκλέξασθαι B S
  7:16 τὸν] τὸ
  ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν] omit S; ἀπειθεῖ πονηρίᾳ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν B
  αὐτῶν] τῶν δύο βασιλέων
  7:17 πατρός σου] πατρός S
  7:18 κυριεύει] κυριεύσει B
  μέρους] μέρος B S
  7:19 ἐλεύσονται] ἐξελεύσονται S
  καὶ ἀναπαύσονται] omit B
  χώρας] χώρας σου S
  ἐπὶ] εἰς
  καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ] omit B
  7:20 μεγάλῳ καὶ] omit B
  μεμεθυσμένῳ] μεμισθωμένῳ B
  ὅ ἐστιν] omit B S
  7:23 ἄκανθαν] εἰς ἄκανθαν B R Z; εἰς ἄκανθας S
  7:24 ἄκανθα] ἄκανθαι S
  7:25 καὶ οὐ μὴ] οὐ μὴ B S
  εἰς καταπάτημα] καταπάτημα B S

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s