Greek Isaiah in a Year, Week 16=Isaiah 20-21

This week in Greek Isaiah in a Year covers Isaiah 20 and 21–two full chapters! And this time, I’m including an English translation–one that is in the public domain by R.R. Ottley.

Here is the schedule and text for Monday through Friday, using again the text from Ottley’s Book of Isaiah According to the Septuagint. Ottley is also here in Logos (reviewed here) and here as a free, downloadable pdf in the public domain. The full reading plan for our group is here (pdf).

Monday, March 18Isa 20:1-3

20 Τοῦ ἔτους οὗ εἰσῆλθεν Ναθὰν εἰς Ἄζωτον, ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Ἀρνὰ βασιλέως Ἀσσυρίων, καὶ ἐπολέμησεν τὴν Ἄζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν, τότε ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Ἠσαίαν λέγων Πορεύου καὶ ἄφελε τὸν σάκκον ἀπὸ τῆς ὀσφύος σου, καὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν ποδῶν σου, καὶ ποίησον οὕτως, πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδητος. καὶ εἶπεν Κύριος Ὃν τρόπον πεπόρευται Ἠσαίας ὁ παῖς μου γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος, τρία ἔτη ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψιν·

20 1 In the year when Tartan came to Azotus, when he was sent by Sargon king of the Assyrians, and warred against Azotus and took it,

2 Then spake the Lord to Isaiah, saying, Go, and take off the sackcloth from thy loins, and loose thy shoes from thy feet, and so do, walking naked and barefoot.

3 And the Lord said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot, three years there shall be signs and wonders to the Egyptians and Ethiopians.

Tuesday, March 19Isa 20:4-6

ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων, νεανίσκους καὶ πρεσβύτας, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους, ἀνακεκαλυμμένους, τὴν αἰσχύνην Αἰγύπτου. καὶ αἰσχυνθήσονται ἡττηθέντες οἱ Αἰγύπτιοι ἐπὶ τοῖς Αἰθίοψιν, ἐφʼ οἷς ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι, ἦσαν γὰρ αὐτοῖς δόξα. καὶ ἐροῦσιν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἦμεν πεποιθότες τοῦ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, οἳ οὐκ ἠδύναντο σωθῆναι ἀπὸ βασιλέως Ἀσσυρίων· καὶ πῶς ἡμεῖς σωθησόμεθα;

4 For thus shall the king of the Assyrians lead away the captivity of Egypt and of the Ethiopians, young men and old men, naked and barefoot, uncovered, the shame of Egypt.

5 And the Egyptians shall be ashamed and discomfited concerning the Ethiopians, upon whom the Egyptians had trusted, for they were their glory.

6 And they that dwell in this isle shall say, Behold, we had trusted to flee unto them for help, who could not be saved from the king of the Assyrians; and how shall we be saved?

Wednesday, March 20Isa 21:1-5

Τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου

21 Ὡς καταιγὶς διʼ ἐρήμου διέλθοι, ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς, φοβερὸν τὸ ὅραμα, καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι. ὁ ἀθετῶν ἀθετεῖ, ὁ ἀνομῶν ἀνομεῖ. ἐπʼ ἐμοὶ οἱ Ἐλαμεῖται, καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Περσῶν ἐπʼ ἐμὲ ἔρχονται. νῦν στενάξω καὶ παρακαλέσω ἐμαυτόν. διὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη ἡ ὀσφύς μου ἐκλύσεως, καὶ ὠδῖνες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν· ἠδίκησα τὸ μὴ ἀκοῦσαι, ἐσπούδασα τὸ μὴ βλέπειν. ἡ καρδία μου πλανᾶται καὶ ἡ ἀνομία με βαπτίζει, ἡ ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον. ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν, πίετε, φάγετε· ἀνάσταντες οἱ ἄρχοντες ἑτοιμάσατε θυρεούς,

The vision of the desert.

21 1 As a tempest passeth through the desert, coming from a desert, from the land. Fearful

2 is the vision, and hard, that was proclaimed to me. He that setteth at nought doth set at nought, and he that transgresseth doth transgress.

The Elamites are upon me, and the envoys of the Persians are coming against me. Now will I mourn, and will comfort myself.

3 Therefore are my loins filled with faintness, and pangs have taken hold of me, as her that travaileth; I did wrong, so as not to hear, I laboured earnestly so as not to see.

4 My heart wandereth, and my transgression overwhelmeth me; my soul turneth to fear.

5 Prepare the table, drink, eat; stand up, ye rulers, and prepare shields.

Thursday, March 21Isa 21:6-11

ὅτι οὕτως εἶπεν Κύριος πρὸς μέ Βαδίσας σεαυτῷ στῆσον σκοπόν, καὶ ὃ ἐὰν ἴδῃς ἀνάγγειλον. καὶ ἴδον ἀναβάτας ἱππεῖς δύο, ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου. ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλήν, καὶ κάλεσον Οὐρείαν εἰς τὴν σκοπιὰν Κυρίου. καὶ εἶπεν Ἔστην διὰ παντὸς ἡμέρας, καὶ ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς ἔστην ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συνωρίδος. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πέπτωκεν Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν. 10 ἀκούσατε οἱ καταλελιμμένοι καὶ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ Κυρίου σαβαώθ· ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν.

Τὸ ὅραμα τῆς Ἰδουμαίας.

11 Πρὸς ἐμὲ καλεῖτε παρὰ τοῦ Σηείρ Φυλάξετε ἐπάλξεις.

6 For thus saith the Lord to me, Go, set thee a watchman, and whatsoever thou seest, tell it.

7 And I saw two mounted horsemen, one mounted an an ass, and one mounted on a camel. Hear with diligent hearing,

8 And call Uriah to the watch tower of the Lord. And he said, I have stood continually by day, and over the camp I stood the whole night,

9 And behold, he himself cometh, mounted on a two-horse chariot. And he answered and said, Babylon is fallen: and all her mages and the works of her hands are crushed into the earth.

10 Hear, ye that are left, and are in anguish, hear what I have heard from the Lord of Hosts: the God of Israel hath proclaimed it to us.

The vision of Idumæa.

11 To me ye call from Seir, Watch ye (the) battlements.

Friday, March 22: Isa 21:12-17

12 φυλάσσω τὸ πρωὶ καὶ τὴν νύκτα· ἐὰν ζητῇς ζήτει, καὶ παρʼ ἐμοὶ οἴκει, 13 ἐν τῷ δρυμῷ ἑσπέρας κοιμηθήσῃ, ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδάν. 14 εἰς συνάντησιν ὕδωρ διψῶντι φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν χώρᾳ Θαιμάν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσιν 15 διὰ τὸ πλῆθος τῶν φευγόντων καὶ διὰ τὸ πλήθος τῶν πλανωμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς μαχαίρας καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοξευμάτων τῶν διατεταμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ. 16 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι Κύριος Ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ, ἐκλείψει ἡ δόξα τῶν υἱῶν Κηδάρ, 17 καὶ τὸ κατάλοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδὰρ ἔσται ὀλίγον, διότι Κύριος ἐλάλησεν ὁ θεὸς Ἰσραήλ.

12 I watch at morning, and through the night; if thou inquire, inquire, and dwell beside me.

13 In the forest shalt thou lie down at evening, in the way of Dedan.

14 Bring water to the thirsty to meet him, ye that dwell in the and of Teman; meet ye with loaves them that flee,

15 Because of the multitude of them that flee, and because of the multitude of them that wander, and because of the multitude of the sword, and because of the multitude of the bows that are bent, and because of the multitude of them that are fallen in the war.

16 For thus said the Lord to me, Yet a year, as the year of an hireling, the glory of the sons of Kedar shall fail,

17 And the remnant of the bows of the strong sons of Kedar shall be few; for the Lord, the God of Israel, hath spoken.

See here for more resources and links to texts for Greek Isaiah.

And here are the Week 16 readings above, but in pdf form.

2 thoughts on “Greek Isaiah in a Year, Week 16=Isaiah 20-21

 1. Typo in the Logos edition of Ottley:
  20:2 γυνηὸς should be γυμνὸς

  Variants against Ottley (B=Swete; S=Penner; R=Rahlfs; Z=Ziegler)
  20:1 οὗ] ὅτε B
  Ναθὰν] Ταναθὰν B R Z
  κατελάβετο] ἔλαβεν B
  τὴν] τὸν S
  20:2 Ἠσαίαν] Ἠσαίαν υἱὸν Ἀμὼς B
  ποίησον] ἐποίησεν R Z
  20:3 Ἠσαίαςὁ παῖς μου] ὁ παῖς μου Ἠσαίας B S
  σημεῖα] σημεῖον S
  ὅτι] καὶ νοήσουσιν ὅτι S
  20:4 ἀνακεκαλυμμένους] ἅμα, κεκαλυμμένους B
  20:5 οἱ Αἰγύπτιοι] omit B
  ἦσαν γὰρ] οἳ ἦσαν B S
  20:6 οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ] οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ B; ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεῖνῃ οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ S
  οἳ] καὶ αὐτοὶ S
  21:1 ἐξ] ἐπʼ S
  21:2 ἀθετεῖ] ἀθετῇ S
  21:3 ἠδίκησα] ἠδίκησαν ὡς S
  τὸ μὴ βλέπειν] τοῦ μὴ βλέπειν B
  21:4 καὶ ἡ ἀνομία] ἀνομία με καὶ ἡ ἁμαρτία S
  ἡ ψυχή] καὶ ἡ ψυχή S
  21:5 ἑτοίμασον] ἑτοιμάσατε S
  πίετε• φάγετε] φάγετε, πίετε B
  21:6 ὅτι] διότι S
  Κύριος πρὸς μὲ] πρὸς μὲ Κύριος B S
  σεαυτῷ] ἑαυτῷ S
  ὃ ἐὰν] ὃ ἂν B R; ὃν ἂν S
  20:7 δύο] δύο, καὶ B
  καὶ ἀναβάτην] καὶ ἂν ἀναβάτην S
  20:8 Κυρίου. καὶ] Κύριος B
  ἔστην] ἐγὼ ἔστην B S
  20:9 πέπτωκεν] Πέπτωκεν πέπτωκεν B
  πάντα] εἰπόντα S
  συνετρίβησαν] συνετρίβη B
  20:10 ὀδυνώμενοι] οἱ ὀδυνώμενοι
  20:11 καλεῖτε] καλεῖ
  Φυλάξετε] Φυλάσσετε
  20:12 οἴκει] ᾤκει S
  20:14 ὕδωρ διψῶντι] διψῶντι ὕδωρ
  20:15 φευγόντων] πεφονευμένων B
  20:16 ὅτι] διότι B S
  ἐκλείψει] καὶ ἐκλείψει S
  20:17 κατάλοιπον] λοιπὸν S
  διότι] ὅτι B
  ἐλάλησεν ὁ θεὸς Ἰσραὴλ] ὁ θεὸς Ἰσραὴλ ἐλάλησεν B

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s